De kracht om weer op koers te komen,
is in iedereen aanwezig.

Kompas helpt je om los te komen
van wat je tegenhoudt.Alles wat je meemaakt in het leven draag je met je mee. Niet alleen in je hoofd, maar ook in het lijf. Je bouwt niet enkel herinneringen op, maar slaat ervaringen en gevoelens ook op in spieren en organen. Zo beïnvloeden gebeurtenissen uit het verleden hoe jouw lichaam in het heden reageert.

Blokkades kunnen zich lichamelijk, emotioneel of psychisch uiten. Er zijn meerdere methodes om bewuster te worden van blokkades in lichaam én geest. In mijn praktijk maak ik veel gebruik van actief luisteren, taalmetaforen en ordeningsprincipes. De bevraging kan plaats vinden via de spiertest, het ‘gereedschap’ van de kinesiologie. Systemisch en ervaringsgericht werken gebeurt aan de hand van opstellingen.

Tijdens een consult leer je terug te komen in je eigen kracht en bepalen we samen de koers om de herwonnen balans vast te houden. Vandaar de naam van mijn praktijk: Kompas.

Heb je het gevoel dat je fysiek, psychisch, emotioneel of relationeel vastloopt?
Neem contact op via 043 409 11 34 / 06 15 16 58 84 of via kompas@brendarutten.nl, dan maken we een afspraak.Brenda Rutten, aangenaam

Mijn naam is Brenda Rutten (1963).
Na mijn lerarenopleidingen heb ik jarenlang met veel voldoening gewerkt in het voortgezet speciaal onderwijs. In 1991 ben ik naast mijn baan een praktijk gestart in Touch For Health en Edukinesiologie. Sinds 1997 richt ik mij fulltime op Kompas, praktijk voor toegepaste kinesiologie. Door ervaring en verdere studies in de natuurgeneeskunde en systemisch werken is het palet aan werkwijzen verbreed en heet de praktijk sinds 2018 Kompas, praktijk voor welzijn en ontwikkeling.

Vanuit Kompas werk ik intensief samen met collega’s uit de reguliere en alternatieve gezondheidszorg. Deze uitwisseling biedt mij verdieping en verbreding en maakt me nog enthousiaster om ook jou verder te helpen.Mijn werkwijze

Binnen mijn praktijk maak ik gebruik van verschillende methodes en werkwijzen die gericht zijn op jezelf beter te leren kennen en zo beter te functioneren, gezonder te zijn en bewuster in het leven te staan:

– Kinesiologie
– Interactieve zelfreflectie door middel van de opstellingsmethode van dr. Franz Ruppert
– Gedragsanalyse
– Oplossingsgerichte gespreksvoering volgens De Shazer en Berg.

De aanpak kan divers zijn, maar bestaat meestal uit de volgende stappen:

1. Bepalen huidige situatie en vaststellen van de gewenste verandering.
2. Afwegen van de meest geschikte aanpak
3. Toepassen van technieken
4. De verandering verwoorden
5. Concrete handreikingen geven.

De aard of duur van de begeleiding kan zeer divers zijn, omdat deze afhankelijk is van de zwaarte van de problematiek, persoonlijke mogelijkheden en hoe diepgaand je het probleem wilt aanpakken.Mijn methode, een korte toelichting


Kinesiologie

Een methode om bewuster te worden van lichaam én geest. Hierbij is het uitgangspunt dat al je ervaringen en gedachten spieren verzwakken of versterken. Daardoor worden zelfs de meest abstracte problemen of weggestopte gevoelens tastbaar en dat is voor veel mensen de opening die zij zoeken op weg naar herstel.

In stresssituaties is de mens niet meer in staat helder en objectief te denken. Onze reacties, gevoelens en handelingen worden bepaald door ervaringen uit het verleden en de manier waarop deze destijds werden gewaardeerd. Die ervaringen en gevoelens werden opgeslagen en worden steeds weer verbonden met actuele gebeurtenissen. Doel van de kinesiologie is door nieuwe keuzes en ervaringen de opgeslagen ‘programma’s te vervangen en zo nieuwe mogelijkheden te creëren. Ons lichaam verkrijgt nieuwe informatie waarop het terug kan vallen. Deze methode gebruik ik bij emotionele blokkades die samen kunnen hangen met de volgende klachten:

 • angsten
 • depressies
 • relatieproblemen
 • arbeidsmoeilijkheden
 • problemen n.a.v. zwangerschap en bevalling
 • lichamelijke klachten
 • energetische vervuiling en ‘leeg lopen’

Kinesiologie bij zwangerschap, geboorte en kinderjaren

Het ongeboren kind is een wezen met gevoelens, herinneringen en bewustzijn. Ervaringen in de baarmoeder en het daaropvolgend geboorteproces vormen de baby en hebben een grote invloed op de eerste levensjaren. Moeders kunnen deze facetten bij het ongeboren kindje gunstig beïnvloeden. Ze kunnen, jaren later nog, de tijdens zwangerschap en geboorte gemiste kansen herstellen. De hierdoor verkregen inzichten geven ouders handreikingen in de opvoeding, onder andere bij:

 • geboortecomplicaties
 • niet willen drinken of eten
 • blijven huilen zonder aanwijsbare oorzaak
 • slaapproblemen
 • zeer snelle bevallingen
 • langdurende bevallingen
 • problemen met betrekking tot de groei
 • hechtingsproblemen
 • moeilijkheden samenhangend met keizersnede

Systemisch werken

Een individuele of groepsopstelling is een middel om de onzichtbare dynamiek binnen een persoon zichtbaar te maken. Door met compassie naar de eigen (familie-, relatie-, of arbeids-) geschiedenis te kijken en deze te begrijpen wordt inzicht verkregen in datgene wat verstoort, blokkeert en eventueel psychische en lichamelijke symptomen veroorzaakt. Binnen een opstelling bieden resonantiepersonen een concrete levensechte vertaling en helpen je met het verkrijgen van inzicht. Een opstelling functioneert als een spiegel waarin je jezelf ontmoet omdat de opgestelde persoon (of voorwerp) resoneert met wat er in jou omgaat. Bij het systemisch werk maak ik gebruik van de methodiek van Franz Ruppert. Opstellingen zijn een krachtig hulpmiddel bij vragen over jezelf, relaties, arbeid, verlies en verlangen.Tarieven

Standaard duurt een consult 90 minuten. Het is ook mogelijk om 60 of 120 minuten af te spreken. De daadwerkelijk genoten behandel- of begeleidingstijd wordt gefactureerd. De voorkeur gaat uit naar directe betaling, pinnen is mogelijk.

Attentie: per 1 januari 2017 worden mijn consulten niet meer vergoed door de zorgverzekeraars.


Regulier consult: € 75,-  / uur, inclusief BTW


Consult relatiebegeleiding: € 95,-  / uur, inclusief BTW


Bedrijfscoaching/werkbegeleiding: € 105,- / uur, inclusief BTW


Telefonisch consult: 0-5 minuten: geen kosten
5-15 minuten: € 15,-
Langer dan 15 minuten: op afspraak. Hiervoor geldt het reguliere uurtarief.


Klachtenregeling en privacywetgeving

Klachtenregeling
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Het kan voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht dat om welke reden dan ook niet wenselijk zijn, maak dan gebruik van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Solopartners, brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg.

Privacyregeling
De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Persoonsgegevens

Gedurende de begeleiding leg ik enkele gegevens vast in het cliëntdossier. Naam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer en consultdata. Van de consultinhoud wordt beknopt verslag gemaakt. Op de factuur staan enkel de zakelijke gegevens vermeld die door derden (administratief medewerker, de eigen werkgever, Sociale Verzekeringsbank, etc) gebruikt of gevraagd kunnen worden.


Ik hoor graag van je

Wil je meer weten of meteen een afspraak maken?
Neem contact met me op via email kompas@brendarutten.nl of bel 043 409 11 34 of 06 15 16 58 84.
Via onderstaand contactformulier kan ook. Ik reageer zo snel mogelijk.Praktijkadres:
Bruisterbosch 17a
6265 NK Sint Geertruid

Ga naar Google Maps

Kamer van Koophandel nummer 14071491
B.T.W. nummer: 159638963 B01
Banknummer: NL04RABO0117511021
Brancheorganisatie: SoloPartners lid 1106898

Copyright 2015 Kompas | Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.